Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Αναγκαστική εκτέλεση, περιουσιακές διαφορές, ασφαλιστικά μέτρα διαφορές.

Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου (ασφ. μέτρα) 112/2018

ΔΙΚΑΣΤΗΣ: Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών.

Περίληψη. Αντιρρήσεις περί την εκτέλεση -. Εσφαλμένη εισαγωγή της σχετικής διαφοράς ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Παραπομπή της υπόθεσης σε ιδιαίτερη συνεδρίαση του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών 614 επ. ΚΠολΔ.

Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018

Διαταγή πληρωμής, αναστολή εκτέλεσης επί έμμεσης εκτέλεσης,

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7766/ 2017 (ασφ. μέτρα).

 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τον Δικαστή Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.

Περίληψη. Αίτηση αναστολής της επισπευδόμενης, δυνάμει διαταγής πληρωμής, αναγκαστικής εκτέλεσης, στο πλαίσιο της οποίας η καθ’ης η αίτηση προέβη στην αναγκαστική κατάσχεση των ακινήτων της αιτούσας, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας από την τελευταία ανακοπής, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 4335/2015. Κρίση του δικαστηρίου ότι καθίσταται αναγκαία η τελολογική - συστηματική ερμηνεία της διάταξης του αρ. 937 παρ. 1 περ. γ’ ΚΠολΔ, ώστε να ισχύει σε κάθε περίπτωση κύριας εκτέλεσης, άμεσης και έμμεσης, υπό τον περιορισμό ότι επί επικείμενου πλειστηριασμού η αίτηση ασκείται μόνο όταν δεν είναι δυνατή η εμπρόθεσμη εκδίκαση της ανακοπής του αρ. 933 ΚΠολΔ. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής κατ’αρ. 937 παρ. 1 περ. γ’ ΚΠολΔ. Πιθανολόγηση από το δικαστήριο της ευδοκίμησης της ανακοπής. Θεμελίωση και του λόγου της πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης εις βάρος του αιτούντος από την επίσπευση της εις βάρος του εκτέλεσης.

Τετάρτη, 16 Μαΐου 2018

Η παραίτηση του Προέδρου του ΣτΕ κ. Νίκου Σακελλαρίου.

Μπράβο στον Πρόεδρο κ. Νίκο Σακελλαρίου
Και η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου- Χριστοφίλου είχε το θάρος να απευθυνθεί στους ευρωπαίους συναδέλφους της για την μνημονιακή κατοχή της χώρας μας. Θυμηθείτε την παρέμβαση της εδώ γιατί η γνωστή επιστολή της έχει "κατέβει" από την σελίδα του Αρείου Πάγου.
Θυμηθείτε και την εκπληκτική ανακοίνωση της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών για το Κατρουγκάλειο ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ εδώ.

Ολοκλήρωση εκτέλεσης με καταβολή πλειστηριάσματος, αναπλειστηριασμός.

Εφετείο Αθηνών, 408/ 1986, ΝοΒ 1986.869.
Πρόεδρος, Μ. ΜΕΝΕΓΑΚΗΣ, Εισηγητής Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, εφέτης.
Περίληψη. Πολιτική Δικονομία. Αναγκαστική εκτέλεση. Ολοκλήρωση αυτής με καταβολή πλειστηριάσματος από υπερθεματιστή. Εκδοση περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως. Υποχρέωση υπερθεματιστή για καταβολή πλειστηριάσματος, τόκων και αναλογία φόρου μεταβιβάσεως. Αναπλειστηριασμός. Μη χορήγηση αναστολής μετά την περάτωση της αναγκαστικής εκτέλεσης. Δικαίωμα τρίτων που διεκδικούν το εκπλειστηριασθέν ακίνητο για άσκηση ανακοπής. Χρόνος που μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα, είναι αυτός της εγκατάστασης του υπερθεματιστή στο ακίνητο. Εάν η εγκατάσταση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, οι τρίτοι μπορούν να εγείρουν διεκδικητική αγωγή, εντός πενταετίας από την μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής εκθέσεως.

Αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής, όρος να μην έχει γίνει η εκτέλεση, τοκαριθμικό επιτόκιο.

Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσ/ κης 1872/ 2005, Αρμεν 2005.399.

Δικαστής: Αναστασία Ιωσηφίδου.

Περίληψη. Διαταγή πληρωμής. Ανακοπή. Η άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής δεν αναστέλλει αυτοδικαίως την εκτελεστότητά της. Αναστολή μπορεί να χορηγηθεί με αίτηση, εφόσον ασκήθηκε εμπρόθεσμα ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής. Η αίτηση αναστολής μπορεί να ασκηθεί σε οποιοδήποτε διαδικαστικό στάδιο, επομένως καταρχήν και στην κατ` έφεση δίκη μετά την απόρριψη της ανακοπής από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εφόσον δεν έγινε εκτέλεση της διαταγής πληρωμής και ο καθού η διαταγή παρέλειψε να ζητήσει ως τότε αναστολή.

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Εγγύηση, ασφάλιση τράπεζας, καταδολίευση, μερική ακυρότητα.

Τριμελές Εφετείο Κρήτης 37/ 2017, ΧρΙΔ 2017.583.
  
 Πρόεδρος: Κ. Γιαννοπούλου, Πρόεδρος Εφετών, Εισηγητής: Απ. Φωτόπουλος, Εφέτης.

Περίληψη. Εγγύηση  και παραίτηση από τις ενστάσεις που απορρέουν  από τον παρεπόμενο  και τον επικουρικό χαρακτήρα  αυτής,  καθώς και από τη σύμβαση εγγύησης που συνδέει με την τράπεζα τον εγγυητή, ως αυτοφειλέτη.  Ασφάλιση  αξίωσης από τράπεζα με πρόσθετη ειδική συμφωνία που ενσωματώθηκε σε ιδιωτικό συμφωνητικό, αποτελεί πρόσθετη διασφάλιση της τράπεζας και υποχρεώνει τον εγγυητή  να μην μεταβιβάσει οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο χωρίς την συναίνεσή της και για όσο χρονικό διάστημα  διατηρεί χρηματικές αξιώσεις εναντίον αυτού και του πιστούχου.  Η πρόσθετη αυτή συμφωνία είναι ανεξάρτητη από την  σύμβαση εγγυήσεως  και αν δεν περιληφθεί  τον τύπο του  συμβολαιογραφικού εγγράφου πάσχει από ακυρότητα.

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018

ΓΟΣ, κατάχρηση, τοπική αρμοδιότητα.

Ειρηνοδικείο Αθηνών 1035/ 2017, Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου 2018.149 (με δημοσιευόμενες παρακάτω παρατηρήσεις Χρήστου Χασάπη).

Δικαστής, Ν. Τσαγκαράκης.
Περίληψη. Καταχρηστικός δικονομικός ΓΟΣ - Ρήτρα παρέκτασης αρμοδιότητας σε τραπεζική σύμβαση - Ακυρότητα ακόμη και αν συνομολογείται συντρέχουσα αρμοδιότητα περισσοτέρων δικαστηρίων - Ακύρωση διαταγής πληρωμής -. Ρήτρα περιεχόμενη σε γενικούς όρους συναλλαγών τραπεζικής σύμβασης που απονέμει αρμοδιότητα για όλες τις διαφορές που θα προκύψουν από τη σύμβαση στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα της τράπεζας, επιβάλλει στον πελάτη της τράπεζας/καταναλωτή την υποχρέωση να υπαχθεί στην αρμοδιότητα δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να είναι απομακρυσμένο από τον τόπο της κατοικίας του.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018

Ευχαριστήριο.

Γυρνώντας κατάκοπος, ψυχολογικά και σωματικά, σήμερα Πέμπτη 10-5-2018, από την Αθήνα όπου χθες στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων έδωσα την μάχη ενάντια σε διαταγή πληρωμής για πλειστηριασμό μιας τριόρωφης οικοδομής για χρέος ύψους 1.600.000 €, διαπίστωσα στον μετρητή της Flagcounter ο οποίος μετράει τους διαφορετικούς (ένας επισκέπτης καταγράφεται όσες φυλομετρήσεις κι αν επιχειρήσει εντός εικοσιτετραώρου) επισκέπτες και τις φυλομετρήσεις των αναρτήσεων, διαπίστωσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι οι διαφορετικοί επισκέπτες αυτές τις ημέρες ανήλθαν στους 140 (χθες) και 139 (προχθές). Ο καθένας επισκέπτης μπορεί να ελέγξει αυτές τις μετρήσεις μπαίνοντας στον Flagcounter. Τον μετρήτη της Google analytics δεν δημοσιεύω στο παρόν ιστολόγιο διότι, όπως έχω ξαναγράψει, αυτός μετράει και τις φυλομετρήσεις του διαχειριστή ενός ιστολογίου, δηλαδή θα μπορεί ο καθένας διαχειριστής να αφιερώσει μια ημέρα κλικάροντας στο ιστολόγιο του και να γράψει ο μετρητής χιλιάδες! επισκέψεις χωρίς να έχει υπάρξει ούτε ένας επισκέπτης!!!! Η απάτη είναι προφανής.

Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

5 ο ετήσιο επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων.

Από καρδιάς εύχομαι καλή επιτυχία -την οποία θεωρώ δεδομένη- σε ένα ακόμη Συνέδριο της μεγαλύτερης επιστημονικής κοινότητας της χώρας (αριθμεί περισσότερα από 400 μέλη).
Στον blogger είχε γίνει πρόταση από τον δραστήριο νεαρό πρόεδρο της ΕΕΔ κ. Βασίλη Τζέμο (Διδάκτορα στο φημισμένο Πανεπιστήμιο Freiburg) να μετάσχει στο σπουδαίο αυτό επιστημονικό Συνέδριο αλλά σοβαρά εμπόδια προσωπικής φύσης δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση αυτής της χαράς. Ευχαριστώ για την άκρως τιμητική αυτή πρόταση- πρόσκληση τον κ. Τζέμο. Το παρόν ιστολόγιο είναι πάντα στη διάθεση της ΕΕΔ για οποιαδήποτε συμπαράσταση και φιλοξενία.

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018

Συντηρητική κατάσχεση στα χέρια τρίτου, ανακοπή, διαφορές συντηρητικής και αναγκαστικής κατάσχεσης, μεταβατικό δίκαιο, η νέα τακτική διαδικασία.

Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσ/ κης 12935/2017.
 
 Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Χατζηανδρέα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Γεώργιο Λαζαρίδη, Πρωτοδίκη - Εισηγητή, Βασίλειο Καραναστάση, Πρωτοδίκη.

Όταν ο δικαστής είναι καταρτισμένος και διαθέτει και φιλότιμο, τότε εκδίδει αποφάσεις με τέτοιο περιεχόμενο σε πολύ δύσκολα νομικά ζητήματα όπως αυτά που αντιμετώπισε η αναρτώμενη απόφαση. Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η απέραντη γοητεία της Νομικής Επιστήμης την οποία ελάχιστοι μπορεί να αισθανθούν. Στην οποία Επιστήμη πρωτεύοντα-αν όχι αποκλειστικό-ρόλο διαδραματίζει η καρδιά της, που δεν είναι άλλη από το Αστικό Δίκαιο και την Πολιτική Δικονομία
Τον Πρωτοδίκη κ. Γ. Λαζαρίδη είχα και άλλοτε την ευκαιρία να τον συγχαρώ για την εκπληκτική νομική παιδεία του (θυμηθείτε εδώ). Θα τολμήσω να πω-χωρίς δόση υπερβολής-ότι ο διάδοχος του αείμνηστου Προέδρου του Αρείου Πάγου Στέφανου Ματθία μάλλον βρέθηκε! (Γ.Φ).

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018

Συμψηφισμός στο δικαστήριο.

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α2, 132/ 2017.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αντώνιο Ζευγώλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, κωλυομένης της Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Δήμητρας Παπαντωνοπούλου και του αρχαιοτέρου Αρεοπαγίτη Κωνσταντίνου Τσόλα, Ιωσήφ Τσαλαγανίδη, Γεώργιο Κοντό, Αβροκόμη Θούα και Μιλτιάδη Χατζηγεωργίου- εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Περίληψη. Συμψηφισμός. Βασικό στοιχείο του συμψηφισμού είναι η ύπαρξη και η εγκυρότητα των συμψηφιζόμενων απαιτήσεων, ώστε αν μία από τις απαιτήσεις δεν υπάρχει ή η σχετική σύμβαση από την οποία πηγάζει είναι άκυρη, ο συμψηφισμός να μην επιφέρει απόσβεση της άλλης απαίτησης. Η πρόταση του συμψηφισμού μπορεί να λάβει χώρα είτε εξώδικα, είτε ενώπιον του δικαστηρίου με την μορφή ένστασης, με την οποία και μόνο ενεργεί. Όταν ο εναγόμενος επικαλείται, κατά τη διάρκεια της δίκης, συμψηφισμό που έχει λάβει χώρα εξώδικα, πριν από την έναρξη της δίκης, δεν υπάρχει ουσιαστικά ένσταση συμψηφισμού, αλλά απλή ένσταση «εξόφλησης» διά του συμψηφισμού, η οποία υπάγεται στη ρύθμιση των κοινών ενστάσεων κατά το δικονομικό δίκαιο. 

Τρίτη, 1 Μαΐου 2018

Διαταγή πληρωμής, ανακοπή, τοκαριθμικός υπολογισμός επιτοκίου, εγγυητής, κατάχρηση δικαιώματος, καταναλωτής, διαφάνεια, ανταπόδειξη, λογιστική πραγματογνωμοσύνη, εισφορά ν. 128/ 1975.

Μονομελές Πρωτοδικείο Ζακύνθου, 30/ 2016 Αρμεν 2017.67. 
(όμοια ΜονΠρωτΖακύνθου 29/ 2016 Αρμεν 2017.590).

Πρόεδρος, Στεφανία Σακοπέντα.

Περίληψη. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής - Έννοια καταναλωτή και επέκταση προστασίας στις τραπεζικές συναλλαγές - Προστασία ως καταναλωτή του εγγυητή επιχειρηματικού δανείου -. Ο δανειολήπτης επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου θεωρείται τελικός αποδέκτης των πιστωτικών υπηρεσιών τράπεζας και θεωρείται καταναλωτής. Προστασία ως καταναλωτή του εγγυητή επιχειρηματικού δανείου, όταν δεν ενεργεί στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, εφόσον και ο πρωτοφειλέτης δανειολήπτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή.

Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Καταχρηστική καταγγελία τραπεζικής σύμβασης, μερική ακυρότητα ΓΟΣ, διαφάνεια,

Τριμελές Εφετείο Λαρίσης 17/ 2017.

Αποτελούμενο από τους Δικαστές Αργυρώ Αρναούτη- Μπλέτσα, Πρόεδρο Εφετών, Μαρία Τζέρμπου-Εισηγήτρια. Νικόλαο Πουλσκη, Εφέτες.

Περίληψη. Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής που εκδόθηκε δυνάμει σύμβασης δανείου σε ελβετικά Φράγκα (CHF). Απο το παραστατικό εκταμίευσης του δανείου, ναι μεν συνάγεται ότι το δάνειο συμφωνήθηκε σε ελβετικά φράγκα πλην όμως ο δανειολήπτης έλαβε αυτό σε ευρώ. Αδιαφανής και άκυρος ο προφορικός όρος- ΓΟΣ "περί ανανέωσης" της προστασίας δόσης μετά την πρώτη 3ετία. Στον ενδεικτικό πίνακα αποπληρωμής δόσεων οι δόσεις εμφανίζονται σταθερές μέχρι αποπληρωμής του δανείου και δεν μεταβάλλονται, ενώ επίσης στον πίνακα δεν αναφέρεται ότι θα μεταβληθούν και υπό ποιες προυποθέσεις.

ΓΟΣ, καταχρηστικότητα, μερική ακυρότητα, διαφάνεια, κατάχρηση δικαιώματος.

Μονομελές Εφετείο Θεσ/ κης 3/ 2017, Αρμεν 2017.602.

Δικαστής: Αναστασία Ζαμπούρη-Τσιουμάκα.

Περίληψη. Γενικοί όροι συναλλαγών (γ.ο.σ.). Ακυρότητα κατ’ άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2251/1994 επί σημαντικής διατάραξης της ισορροπίας των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων σε βάρος του καταναλωτή. κατανα­λωτής είναι και ο λήπτης καταναλωτικού ή στεγαστι­κού δανείου. Per se ακυρότητα γ.ο.σ. ως καταχρηστι­κών κατ’ άρθρο 2 παρ. 7 ν. 2251/1994. εδώ ανήκει και η περίπτωση γ.ο.σ. που, χωρίς σπουδαίο λόγο, αφήνει το τίμημα (π.χ. κυμαινόμενο επιτόκιο) αόριστο και δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό του με κριτήρια ειδικά καθορισμένα στη σύμβαση και εύλογα για τον κατα­ναλωτή. Σωρευτική εφαρμογή των παρ. 6 και 7 του άρθρου 2 ν. 2251/1994.

Addthis