Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Ασφαλιστικές εισφορές, υπερχρεωμένα φυσ. πρόσωπα, μικρέμπορος, περιεχόμενο αίτησης.

Περίληψη. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Αίτηση που κατατέθηκε μετά την ισχύ των Ν.4336/15 και Ν.4346/15. Πεδίο εφαρμογής. Στη ρύθμιση του Ν. 3869/10 υπάγονται οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία η ένταξη των οποίων κινείται εντός συνταγματικών πλαισίων. Απορρίπτει ένσταση αντισυνταγματικότητας. Στο νόμο υπάγονται και οι μικροέμποροι. Δεν συντρέχει δολιότητα του δανειολήπτη εφόσον τα δάνεια αναλώθηκαν για ιατρικούς λόγους. Απορρίπτει προβληθείσες ενστάσεις. Ρυθμίζει τα χρέη των αιτούντων ορίζοντας μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα 36 μηνών. Δέχεται το αίτημα του εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την εκποίηση.

Ασφαλιστικές εισφορές και υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, συνταγματικότητα ρύθμισης.

Περίληψη. Ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Ένταξη στις ρυθμίσεις χρεών από ασφαλιστικές εισφορές. Ισχυρισμός ΟΑΕΕ ότι οι διατάξεις του νόμου που προβλέπουν την ένταξη σε ρύθμιση και των οφειλομένων σ’ αυτό ασφαλιστικών εισφορών της αιτούσας είναι αντισυνταγματική. Η ρύθμιση, για ένταξη στη διαδικασία του ν.3869/10 και των χρεών από ασφαλιστικές εισφορές, περιορίζεται στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3869/10, με τον οποίο επιδιώκεται η αντιμετώπιση του προβλήματος της υπερχρέωσης των ιδιωτών, δεν επεκτείνεται σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης με θέσπιση ευνοϊκότερων προϋποθέσεων απόλαυσης των ασφαλιστικών παροχών (πχ απονομής σύνταξης). Συνεπώς η ρύθμιση δεν είναι αντίθετη με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Συντάγματος, με την οποία κατοχυρώνεται ο θεσμός της κοινωνικής ασφάλισης. Άσκηση εμπορικής δραστηριότητας της αιτούσας κατά το χρόνο που είχε ήδη περιέλθει σε κατάσταση παύσης των πληρωμών Κατά συνέπεια δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3869/2010. 
  
Ειρηνοδικείο Πατρών 494/ 2016 .

Δόλια περιέλευση σε αδυναμία, κατάχρηση δικαιώματος, μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης, εκκαθαριστής.

Περίληψη. Ρύθμιση υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας. Ομοδικία συζυγων. Δυνατή η αυτοπρόσωπη παράσταση από τον ίδιο τον αιτούντα. Μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Μη βάσιμη ένσταση περί δόλιας περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμών. Κρίσιμος χρόνος. και έλεγχος υπαλλήλων πιστώτριας κατά την χορήγηση των δανείων. Προσχηματική και ως εκ τούτου απορριπτέα η ένσταση περι καταχρηστικότητας. το σχέδιο διευθέτησης καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη. Υπολογισμός μηνιαίων δαπανών για κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών. Καθορίζει μηνιαίες καταβολές. Εξαίρεση της πρώτης κατοικίας, Καταβολή του 80 % της αντικειμενικής αξίας με δόσεις επί 15ετία. Περίοδος χάρητος. Κρίνεται ερμηνευτικά η παράληψη πρόβλεψης δυνατότητας χορήγησης της περιόδου χάριτος του αρθ. 9 παρ.2 στις διατάξεις των Ν.4336/15 και Ν.4346/15. Χορηγεί περίοδο χάριτος τριών χρόνων.

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΗ, κατάσχεση απαίτησης.

Περίληψη. Κατάσχεση απαίτησης στα χέρια της Δ.Ε.Η. ως τρίτης. Η προθεσμία για να προβεί αυτή σε δήλωση όπως και σε καταβολή στον κατάσχοντα ή σε δημόσια κατάθεση της απαίτησης μετά την τυχόν καταφατική δήλωσή της είναι εκείνη των οκτώ (8) ημερών. Οι διατάξεις με τις οποίες η ΔΕΗ απολάμβανε των δικαστικών προνομίων του Δημοσίου, έρχονται σε αντίθεση με τις ισχύουσες με τις οποίες αυτή μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και λειτουργεί πλέον κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Αντίστοιχη προθεσμία της δήλωσης από το Δημόσιο. Απόρριψη αναίρεσης κατά της υπ’ αριθμ. 770/2008 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
  
Άρειος Πάγος,ΠολΤμήμα Α2, 1764/ 2014.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Αθανάσιο Κουτρομάνο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Γεράσιμο Φουρλάνο, Εμμανουήλ Κλαδογένη και Πηνελόπη Ζωντανού-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Καταπιστευτική εκχώρηση, ενεχύραση απαίτησης

Περίληψη. Εκχώρηση. Αποτελέσματα. Νομιμοποίηση του εκδοχέα κατά του οφειλέτη και όχι του εκχωρητή, για την ικανοποίηση της απαίτησης. Καταπιστευτική εκχώρηση. Διάκριση από την ενεχύραση της απαίτησης. Τηρητέος τύπος για τη σύσταση ενεχύρου απαίτησης. Δικαιώματα του ενεχυρούχου δανειστή. Διαφορές του έναντι του ενεχύρου που προβλέπεται από τα αρ. 36 και 39 του νδ της 17.7/13.8.1923. Επιτρεπτή η κατάσχεση της ενεχυρασθείσας απαίτησης από δανειστή του ενεχυραστή στα χέρια του ενεχυρούχου δανειστή ως τρίτου. 
  
Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α1, 1576/ 2014

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γεωργέλλη, Δημήτριο Κράνη-Εισηγητή, Αντώνιο Ζευγώλη και Αριστείδη Πελεκάνο, Αρεοπαγίτες.

Εισπρακτικές εταιρείας, υπερχρεωμένα φ. πρόσωπα, άκυρη η μεταβίβαση τραπεζικών απαιτήσεων σ' αυτές. Αοριστία. Μηδενικές καταβολές.

Περίληψη. Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. -Διαδικασία υπαγωγής στο ν. 3869/2010. -Περίπτωση οφειλέτριας η οποία δεν εργάζεται και στερείται παντελώς εισοδημάτων. Σύζυγος χωρίς μόνιμη εργασία. -Προσδιορίζει προσωρινά μηδενική καταβολή και ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό τους. -Εξέταση παρεμπιπτόντως του ζητήματος της νομιμοποίησης των εταιρειών ενημέρωσης οφειλών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.   

Ειρηνοδικείο Κορίνθου 603/ 2012.

Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη, Χαρίκλεια Χρονάκη. 

Η αιτούσα, επικαλούμενη, με την αίτηση της, έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί να γίνει δεκτό το προτεινόμενο απ` αυτήν σχέδιο από τους πιστωτές της, διαφορετικά να ρυθμιστούν τα χρέη της, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας, ιδιοκτησίας του συζύγου της και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ` αυτά.

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

Ρευστοποίηση περιουσίας, δόλια περιέλευση, κατάχρηση δικαιώματος,

Περίληψη. Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα. Εφεση κατά ερήμην αποφάσεως ως προς την εκκαλούσα τράπεζα. Απορρίπτεται λόγος έφεσης περί αντισυνταγματικότητας του ν 3869/2010. Η μέριμνα για την διευθέτηση της υπερχρεώσεως επιτάσσεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος αλλά και από την μέριμνα του υπερχρεωμένου οφειλέτη ως ανθρώπου. Η νομοθετική επέμβαση στις απαιτήσεις των πιστωτών είναι σύμφωνη με την ΕΣΔΑ. Απορρίπτει αιτίαση περί αοριστίας της αίτησης. Δεν απαιτείται να αναγράφεται στην αίτηση ποιο ήταν το εισόδημα του οφειλέτη κατά την ανάληψη των δανείων και που δαπανήθηκαν τα ποσά που λήφθηκαν. Μη νόμιμος ο λόγος έφεσης ότι εσφαλμένα δέχθηκε η πρωτόδικη απόφαση την σύμμετρη διανομή του ποσού για την ικανοποίηση των δανειστών καθώς αυτή είναι προνομιούχος δανείστρια. Η δικαστική ρύθμιση των χρεών όταν δεν γίνεται ρευστοποίηση της περιουσίας του αιτούντος και εξαίρεση της κύριας κατοικίας είναι σύμμετρη για όλους τους δανειστές. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...