Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Επίκληση αποδεικτικών μέσων.

Άσκηση έφεσης. Επίκληση και προσκόμιση των αποδεικτικών μέσων από τους διαδίκους. Λήψη υπόψη από το δικαστήριο όσων αποδεικτικών μέσων προσκομίστηκαν νόμιμα, εφόσον, παράλληλα, υπάρχει σαφής και ορισμένη επίκληση των εγγράφων, ώστε, να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα τους. Η επίκληση μπορεί να γίνει είτε με τις προτάσεις της συζήτησης, μετά την οποία εκδόθηκε η απόφαση, είτε και με αναφορά σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζομένων προτάσεων σε προηγούμενη συζήτηση, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση των εγγράφων. Γενική αναφορά στις προτάσεις του Εφετείου, σύμφωνα με την οποία προσκομίζονται εκ νέου, όσα έγγραφα προσκομίστηκαν με τις πρωτόδικες προτάσεις, όπου γίνεται σαφής επίκληση των εγγράφων αυτών, που ενσωματώθηκαν στις προτάσεις του Εφετείου δεν αρκεί. Αναιρεί την υπ’ αριθ. 76/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας. 

Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Γ΄,  454/2016.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Επενδύσεις, χρηματιστήριο, χρηματιστηριακά πράγματα, κανόνας ουσ. δικαίου.

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Η σύμβαση παραγγελίας χρηματιστηριακής συναλλαγής αποτελεί σύμβαση εμπορικής παραγγελίας επί της οποίας έχουν ευθεία εφαρμογή οι περί εντολής διατάξεις, της οποίας αποτελεί ειδικότερη μορφή. Υποχρέωση του εντολοδόχου κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών του όχι μόνο να απέχει από κάθε δόλια ενέργεια, αλλά και να καταβάλει την επιμέλεια την οποία οφείλει να επιδεικνύει στις συναλλαγές ο συνετός άνθρωπος, ευθυνόμενος διαφορετικά και για ελαφρά αμέλεια. Χρηματιστηριακά πράγματα. Έννοια. Απόδειξη της κατάρτισης της σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας με αντικείμενο νόμιμη χρηματιστηριακή συναλλαγή και της εκτέλεσης αυτής με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο και με μάρτυρες. 
  
Άρειος Πάγος, ΠολΤμήμα Α 1, 112/ 2016

Χρεοκοπία, τρόπος τέλεσης, αιτιολογία απόφασης.

Χρεοκοπία από κοινού (άρθ. 171 παρ. 1 του ν. 3588/2007). Στοιχεία του εγκλήματος. Περισσότεροι τρόποι τελέσεως του εγκλήματος. Υπαλλακτικώς μικτό έγκλημα. Εξειδίκευση των κρίσιμων βιβλίων για την πληρότητα της αντικειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Καταδίκη των κατηγορουμένων (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και μέλος - άπαντες νόμιμοι εκπρόσωποι ΑΕ) είτε για παράλειψη τήρησης υποχρεωτικών εμπορικών βιβλίων, είτε για εξαφάνιση - απόκρυψη αυτών ή παρασιώπησης της ύπαρξής τους. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ελλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία. Αφ΄ ενός δεν εξειδικεύονται, ούτε καν αναφέρονται τα συγκεκριμένα υποχρεωτικά βιβλία και αφ΄ ετέρου όλοι οι τρόποι τελέσεως του εγκλήματος, διατυπώνονται διαζευκτικά (είτε, είτε), με αποτέλεσμα να υφίσταται ασάφεια ως προς τον τρόπο τελέσεως του εγκλήματος. Αναιρεί την υπ΄αριθ. 8386/2014 απόφαση του Τριμ. Εφ. Αθηνών για τους ως άνω λόγους. 
  
Άρειος Πάγος, ΠοινΤμήμα Ε', 680/ 2016

Ξενοδοχείο, πώληση, ερμηνεία δικαιοπραξίας, παραγραφή.

Πώληση ξενοδοχειακής επιχείρησης. Αγωγή καταβολής του τιμήματος. Για το ορισμένο της, απαιτείται η αναφορά του αντικειμένου της πώλησης, του τιμήματος και της σχετικής με αυτά, συμφωνίας των μερών, όχι όμως και ο προσδιορισμός των επί μέρους στοιχείων της επιχείρησης και της αξίας του καθενός από αυτά. Ερμηνεία της δικαιοπραξίας. Στοιχεία που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο. Παραγραφή των αξιώσεων που απορρέουν από την πώληση εμπορικής επιχείρησης στη γενική εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ και όχι στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 1 ΑΚ, διότι η συγκεκριμένη συναλλαγή δεν αποτελεί «εμπόρευμα» κατά την έννοια του άρθρου 250 αριθ. 1 ΑΚ, δηλαδή κινητό πράγμα, κατάλληλο να ικανοποιήσει τις βιοτικές ανάγκες του αποδέκτη τους. 
  
Άρειος Πάγος, Α1` Πολιτικό Τμήμα, 220/ 2016 

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Αυθαίρετη δόμηση, αθρόα νομιμοποίηση, κατεδαφίσεις

Περίληψη. Αυθαίρετα και προϋποθέσεις ένταξης στο ν. 4178/2013. Η αίτηση ακύρωσης κατά των κυα, με τις οποίες τίθενται όροι και προϋποθέσεις για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων, ασκείται παραδεκτά κατά το μέρος που προβάλλονται λόγοι συνδεόμενοι με την περιοχή κατοικίας των αιτούντων. Αντίθετη μειοψηφία. Παραδεκτά προβάλλεται αντισυνταγματικότητα των εξουσιοδοτικών διατάξεων. Η αθρόα νομιμοποίηση αυθαιρέτων χρήσεων και κατασκευών μόνο κατ’ εξαίρεση μπορεί να γίνει συνταγματικά ανεκτή, εφόσον τεκμηριώνεται ότι η λύση αυτή επιβάλλεται από σπουδαίο δημόσιο συμφέρον και ότι συγχρόνως λαμβάνονται μέτρα για να αποτραπεί η επανάληψη της αυθαιρεσίας και διασφαλίζεται ο περιορισμός στο ελάχιστο δυνατό της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και των όρων διαβίωσης. Το πρόβλημα της αυθαίρετης δομήσεως δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το μέτρο των κατεδαφίσεων

Smartphone, αρχείο προσ. δεδομένων

Περίληψη. Προσωπικά δεδομένα, και δη παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ποινική ευθύνη. Στοιχεία του εγκλήματος. Ευαίσθητα δεδομένα και έννοια αυτών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται και αυτά που αφορούν στην ερωτική ζωή του ατόμου. Αρχείο και έννοια αυτού. Αρχείο προσωπικών δεδομένων αποτελεί και το σύγχρονο "έξυπνο" τηλέφωνο, το οποίο διαθέτει λογισμικό πρόγραμμα στο οποίο καταχωρίζονται βίντεο, μηνύματα κλπ. Πραγματικά περιστατικά. 

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Απαγόρευση πλειστηριασμού κατοικίας από δάνεια ΟΕΚ. Προϋποθέσεις.

Περίληψη.  Απαγόρευση διάθεσης με αναγκαστική εκτέλεση ακινήτου που αγοράστηκε ή αναγέρθηκε, κατά τις διατάξεις χορήγησης των στεγαστικών προγραμμάτων δανείου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Η απαγόρευση της κατασχέσεως, η οποία αν επιβληθεί είναι άκυρη, ισχύει αθροιστικώς, μέχρι την πλήρη εξόφληση του δανείου, αλλά και αν ακόμα έχει εξοφληθεί το δάνειο και επί μία δεκαετία από τη λήψη του δανείου. Σε περίπτωση διαθέσεως του ακινήτου με αναγκαστικό πλειστηριασμό και αν ακόμη αυτός παραμείνει έγκυρος, ως διαδικαστική πράξη, αφού είναι ανίσχυρος και ανενεργής ως δικαιοπραξία διαθέσεως του ουσιαστικού δικαίου δεν επιφέρει μεταβίβαση της κυριότητας επί του πλειστηριασθέντος στον υπερθεματιστή. Το δάνειο με το οποίο ανεγέρθηκε το επίδικο εκπλειστηριασθέν ακίνητο χορηγήθηκε στον ενάγοντα από ίδια κεφάλαια της τράπεζας, της οποίας η διαμεσολάβηση στη χορήγηση του δανείου υπήρξε αυτοτελής, χωρίς κανένα έλεγχο ή επηρεασμό από τον ΟΕΚ που συμμετείχε στην επιδότηση του επιτοκίου, η οποία όμως συμμετοχή και μόνο δεν υπαγάγει το δάνειο στις απαγορεύσεις του άρθρου 4 του Ν. 1641/1986.   
Άρειος Πάγος, Γ` Πολιτικό Τμήμα, 570/ 2015

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...