Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017

Έφεση ερήμην εκκαλούντος, ανακοπή ερημοδικίας.

Περίληψη. Έφεση. Ερημοδικία του εκκαλούντος. Απόρριψη της έφεσης στην ουσία της. Αναιρεσιβαλλόμενη στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι μόνο η τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου, στην οποία και ενσωματώνεται η πρωτόδικη απόφαση. Παραδεκτό των λόγων αναίρεσης. Αναφορά στο αναιρετήριο, ότι ο ισχυρισμός που στηρίζει το λόγο αναίρεσης είχε προταθεί νόμιμα στο δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Τέτοια πρόταση του ισχυρισμού στο δικαστήριο της ουσίας δεν υπάρχει όταν ο εκκαλών δικάσθηκε ερήμην στο Εφετείο, έστω και αν στην έφεσή του περιεχόταν ως λόγος έφεσης ο σχετικός ισχυρισμός. 
 
                                          Άρειος Πάγος,  ΠολΤμήμα Α2, 268/ 2016

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Κωνσταντίνο Τσόλα, Ευφημία Λαμπροπούλου και Ιωσήφ Τσαλαγανίδη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Τραπεζικό ενέχυρο και απλό ενέχυρο απαίτησης, κατάσχεση σε χέρια τρίτου.

Άρειος Πάγος 1065/ 2009 ΕφΑΔ 2010.108.
Πρόεδρος: Γ. Καλαμίδας, Αντιπρόεδρος, Εισηγητής: Ν. Λεοντής.

Περίληψη. Κατάσχεση στα χέρια τρίτου χρηματικών απαιτήσεων εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση. Προϋποθέσεις και στοιχεία κατασχετηρίου. Δήλωση τρίτου εντός οκτώ ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου. Η παράλειψη της δήλωσης εξομοιώνεται με αρνητική δήλωση. Στον κατασχόντα παρέχεται το ειδικό ένδικο βοήθημα να ασκήσει ανακοπή κατά της αρνητικής αυτής δηλώσεως (άρθρο 986 ΚΠολΔ), κύριο αντικείμενο της οποίας είναι η ύπαρξη και η έκταση της έναντι του τρίτου απαίτησης του καθ’ ου η κατάσχεση.

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Γονική μέριμνα, ανάθεση επιμέλειας στον πατέρα.

    Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7765/ 2016, ΕφΑΔ 2017.152, με παρατηρήσεις Μάρας Ράμμου.
                                                        Πρόεδρος: Χρ. Αντωνοπούλου.

Περίληψη. Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτημα από τον αιτούντα πατέρα να του ανατεθεί από το δικαστήριο η προσωρινή επιμέλεια των ανήλικων τέκνων του και να διατάξει το δικαστήριο την ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη της καθής μητέρας από ιατρό-ψυχίατρο. Επειδή πιθανολογήθηκε ότι η καθής υποβάλει τα ανήλικα τέκνα εναντίον του αιτούντος, δημιουργώντας τους φοβίες και συναισθηματική ανασφάλεια, διατάσσεται η ανάθεση της προσωρινή επιμέλειας των τέκνων, ηλικίας 13 και 11 ετών, στον αιτούντα. Το αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης της καθής απορρίφθηκε ως άνευ αντικειμένου, αφού κατάλληλος για την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας των ανηλίκων κρίθηκε ο αιτών.
Διατάξεις: άρθρα 1510, 1511, 1512, 1513, 1520 ΑΚ

Γονική μέριμνα (εναλλασσόμενη κατοικία), επικοινωνία γονέων -τέκνου, διατροφή.

Περίληψη. Γονική μέριμνα. Επιμέλεια. Χρονική κατανομή άσκησης γονικής μέριμνας. Επικοινωνία δικαστή με το ανήλικο τέκνο. Αγωγή με αίτημα από την ενάγουσα αποκλειστικής άσκησης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της και καταβολής μηνιαίας διατροφής από τον εναγόμενο. Ανταγωγή του εναγομένου με αίτημα τη ρύθμιση της άσκησης του δικαιώματός του επικοινωνίας με τον ανήλικο γιο του. Το δικαστήριο έκρινε κατά τους μήνες που λήγουν σε ζυγό αριθμό θα ασκεί την αποκλειστική επιμέλεια ο πατέρας του δεκάχρονου αγοριού και κατά τους μήνες που λήγουν σε μονό αριθμό η μητέρα.

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Ο εγγυητής καταναλωτής - Ο έμπορος καταναλωτής.

Δημήτριος Λαδάς
Δημήτριος Ν. Λαδάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος. ΕφΑΔ 2016.341 επ.

Εξαιρετικής ποιότητας -και σημαντικά επίκαιρη-μελέτη του κ. Δ. Λαδά. Στο τέλος της ανάρτησης παρατίθεται παρέμβαση του κ. Δ. Λαδά στο Ηράκλειο, στο Συνέδριο των Εργατικολόγων (14-5-2016), στο σημείο 1:18:01 της χρονομπάρας του youtube. Συγχαρητήρια και στο σπουδαίο περιοδικό "Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας" της Νομικής Βιβλιοθήκης (Γ.Φ)

1. Το ζήτημα.

Ο «αδύνατος» είναι πρόσωπο άξιο προστασίας από το δίκαιο, συχνά δε η επίκληση της επιείκειας ικανοποιεί το περί δικαιοσύνης αίσθημα.

Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

Ερημοδικία, διαταγή πληρωμής, ανακοπή, εκτέλεση, τράπεζες, εγγύηση, αισχροκερδής δικαιοπραξία, διαφώτιση, διαφάνεια, κατάχρηση δικαιώματος.

Περίληψη. Ανακοπή και πρόσθετοι λόγοι ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής από σύμβαση τραπεζικής πίστωσης. Διαδικασία Τακτική. Σώρευση ανακοπών κατά διαταγής πληρωμής και κατά επιταγής προς πληρωμή. Ερημοδικία πρώτης ανακόπτουσας πιστούχου. Εφαρμογή άρθρων 271 και 272 ΚΠολΔ και στη διαδικασία των ανακοπών. Απορρίπτει ανακοπή και επικυρώνει διαταγή πληρωμής ως προς την πρώτη ανακόπτουσα οφειλέτιδα, που δεν έλαβε μέρος στη δίκη. Δεύτερη ανακόπτουσα εγγυήτρια της σύμβασης τραπεζικής πίστωσης. Απορρίπτει κοινούς λόγους ανακοπής και πρόσθετους λόγους ανακοπής της περί προσβολής της διαταγής πληρωμής και της επιταγής προς πληρωμή, λόγω καταχρηστικών ΓΟΣ στη σύμβαση τραπεζικής πίστωσης και περί ένστασης ελευθερώσεως εγγυήτριας, αφού η καθ’ ης δανείστρια δεν καθυστέρησε ούτε αμέλησε την επιδίωξη της ικανοποίησής της. 

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ελευθέρωση Εγγυητή από Σύμβαση Δανείου ,

Περίληψη. Ελευθέρωση Εγγυητή από Σύμβαση Δανείου -. Δεκτή έγινε ανακοπή Εγγυητή κατά Διαταγής Πληρωμής, δυνάμει της οποίας ο ανακόπτων ισχυριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι ελευθερώθηκε εκ της δοθείσας εγγύησης, διότι η καθ' ης Τράπεζα δεν επιδίωξε δικαστικά την απαίτηση της εντός ενός (1) έτους αφότου γίνει απαιτητή η κύρια οφειλή.

Μονομελές Πρωτοδικείο Φλωρίνης 27/ 2017 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ανθούλα Πυξοπούλου, Πρωτοδίκη.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 4055/2012, και 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 4 του ιδίου ως άνω νόμου, που έχει ως σκοπό την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, για την εκδίκαση των οικείων ανακοπών εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 643 και 591 παρ. 1 περ. α' ΚΠολΔ. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...